LES MER I KAMPDAGER

ARBEID

Fakta i dag:
• tallet på kvinner blant den yrkesaktive delen av befolkningen øker stadig. I 2002 var 70 % av kvinnene yrkesaktive, mens 77 % av mennene var det. Det vil si en differanse på 7 prosentpoeng. For ti år siden var differansen på 12 prosentpoeng, og for 20 år siden på 23 prosentpoeng
• i 1978 ble det vedtatt utvidede rettigheter i forbindelse med svangerskapspermisjon. I dag har kvinner rett til 10 måneders svangerskapspermisjon med lønn, eller 12 måneder med 80 % lønn. I 1993 ble det innført en fedrekvote – 4 ukers pappapermisjon forbeholdt menn
• i 2000 hadde over 80 prosent av alle 3-5-åringer plass i barnehage. Totalt for hele aldersgruppen 1-5 år hadde 63 prosent plass i barnehage (Kilde: SSB)

RETTEN TIL ARBEID
I 1975 fikk 13 kvinner sparken ved trelastfabrikken Våler Skurlag – fordi de var kvinner. Deres kamp mot oppsigelsene ble en symbolsak for kvinnebevegelsen. Kvinner nektet å bli sett som reservearbeidskraft – de ble tatt inn i varmen når det var behov for dem og sendt ut igjen når det ble knappere tider. Streiker og arbeidskamper preget hele 1970-tallet, både blant menn og kvinner. 

Kvinnebevegelsen så det som nødvendig for kvinnen å være økonomisk uavhengig av mannen for å få et likeverdig forhold mellom kjønnene. Stadig flere kvinner tok seg lønnet arbeid på 1970-tallet, mange av dem som deltidsarbeidere. Det skyldtes blant annet nye holdninger til det å kombinere morsrollen med yrkesaktivitet, men også at det var langt flere kvinner som tok høyere utdanning. 

I tillegg trengte Norge kvinnenes arbeidskraft. Men til tross
for at kvinnene gjorde nødvendig arbeid, var forholdene dårlig tilrettelagt for dem. Barnehageplasser var det få av, og svangerskapspermisjonen var langt kortere enn i dag. Kravet om 6-timers arbeidsdag og likelønn ble, ved siden av kravet om utbygging av barnehager, arbeidskvinnenes viktigste kampsaker.

er det likestilling i norge?
Det er ganske bra i Norge, men det er flest menn i sjefsstillinger. Kvinner får lavere lønn og må jobbe mer enn mennene
Jente, 15 år

refleksjonsspørsmål
I gjennomsnitt var menns årlige lønnsinntekt i 2002 på 88 300 kroner mer enn kvinners. Her kan noe av årsaken være at kvinner oftere enn menn har deltidsjobber. Men også når en ser på gjennomsnittslønna for heltidsansatte menn og kvinner er forskjellen stor, hele 3803 kroner i måneden. Hva tror du grunnene kan være til at menn tjener mer enn kvinner? 
(Kilde: Likestillingsbarometeret 2002)

«Det hender også at mor tar seg lønnet arbeid utenfor hjemmet bare for å skaffe seg penger til å kjøpe stadig flere ting til hjemmet, til å dra på en kostbar ferie eller til å kunne lage i stand dyre selskaper.»
(Hauge og Økland. Samfunnskunnskap for ungdomsskolen. Cappelen, 1968)
 


© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN. - 03.27.2003