les mer i kampdager

LIKESTILLINGSPOLITIKK

Fakta i dag:
• Norge kommer godt ut av internasjonale sammenlikninger i likestilling mellom kvinner og menn. Både innenfor utdanning, arbeidsmarkedet og det politiske liv er Norge av de landene der kvinner kommer best ut i forhold til menn. I FN’s to indekser for likestilling kommer Norge ut som det mest likestilte landet i verden i 2001. Men også i her er det et stykke igjen til full likestilling på en rekke felter, særlig innen politikk og forvaltning
• bare 26 prosent av lederstillingene i Norge er besatt av kvinner, 7.4 prosent av topplederne er kvinner 
• kvinner tjener fortsatt 20 prosent mindre enn menn
• 135 av 504 dommere i Norge er kvinner, dvs 26.8 prosent
(Kilder: SSB, www.feminist.no, Minifakta 2002)

en offentlig politikk for likestilling
På 1970-tallet ble det utformet en offentlig likestillingspolitikk. I 1978 ble Likestillingsloven vedtatt. Loven forbød forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Det ble for eksempel ulovlig for arbeidsgivere å bruke jobbannonser som søkte spesielt etter kvinner eller menn, med mindre det forelå tungtveiende grunner til det. 

Både konservative og radikale krefter hadde vært skeptiske til Likestillingsloven. Høyre mente at den ville gripe inn på privatlivets område, mens Sosialistisk Venstreparti fryktet loven kunne få folk til å tro at det var oppnådd reell likestilling i det norske samfunnet. 

Kristin Mile er dagens likestillingsombud

I likhet med de fleste kvinneorganisasjonene ville de ikke ha en kjønnsnøytral lov (en likebehandlingslov), men en lov som helt klart gikk imot diskriminering av kvinner. Sammen med loven ble det opprettet et likestillingsombud som skulle se etter at den nye loven ble fulgt.

er det likestilling i norge
Ja. Kvinner og menn har lik adgang på utdanning og jobb i Norge.
Gutt, 15 år

refleksjonsspørsmål
Forkjellsbehandles kvinner og menn i dag? Eventuelt hvordan? Er det nødvendig å ha en likestillingslov?
Synes du det er riktig med kjønnskvotering? Når kan det være riktig å kjønnskvotere?

Likestillingsloven 

Forbyr
• forskjellbehandling på grunn av kjønn
• å gjøre forskjell på kvinner og menn ved ansettelser, permitteringer, oppsigelser eller forfremmelser

Påbyr
• lik lønn til kvinner og menn
• lik rett til utdanning for kvinner og menn
• minst 40 % av hvert kjønn i offentlige utvalg

Tillater
• forskjellsbehandling dersom det fremmer likestilling

Gjelder ikke
• meningsytringer
• reklame
• indre forhold i trossamfunn

Kilde: Likestillingsombudet
 


© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN. - 03.27.2003