Les mer i kampdager
Avslått!
«Maja» får avslag på søknad om abort

ABORTKAMPEN

Fakta i dag:
• dagens abortlov ble vedtatt i 1978 og satt i kraft året etter. Fra og med 1979 har kvinner hatt rett til gratis, selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke
• I 2001 ble det foretatt 13 867 aborter i Norge. Dette markerte en nedgang fra de foregående årene
• blant jenter mellom 15-19 år ender 6 av 10 svangerskap med abort. Tallet på svangerskap blant denne aldersgruppen har sunket jevnt de siste årene
• mellom en av fire og en av fem kvinner opplever abortinngrep i løpet av livet 
Kilde: SSB

RETTEN TIL Å BESTEMME OVER EGEN KROPP
Tenk om myndighetene kunne bestemme om jenter fikk lov til å ta abort. For eksempel hvis en jente på 15 år ble gravid, enten fordi hun hadde vært uforsiktig eller  uheldig, eller til og med hvis hun var blitt utsatt for et overgrep. I dag høres det fjernt ut for mange at jenta ikke skulle kunne bestemme selv, men faktisk er det ikke mer enn 25 år siden loven om selvbestemt abort ble innført i Norge. Før den ble vedtatt,  måtte kvinner søke om abort. 

Den endelige avgjørelsen ble tatt av en nemnd på tre leger. Resultatet av forbudet var ulovlige aborter, enten ved at jentene selv forsøkte å stanse svangerskapet eller ved at de oppsøkte kvakksalvere. Inngrepene var farlige – livsvarige skader eller til og med dødelig utfall var ikke uvanlig. Kampen for selvbestemt abort var en sentral kvinnesak i hele det forrige århundret.

På bildet: Det feministiske magasinet Sirene nr. 2 1976 inneholdt en liste over leger som kvinner ikke burde oppsøke hvis de ville ta abort  

Katti Anker Møller tok opp abortspørsmålet allerede i 1913, men ikke før på 1970-tallet vant kvinnene fram. Selvbestemt abort ble en av de viktigste kampsakene for den nye kvinnebevegelsen. De mente at bare kvinnen selv kunne avgjøre om hun ville bære fram et barn eller ikke. Gjennom aksjoner, demonstrasjoner og underskriftskampanjer fikk kvinnene oppslutning, og våren 1978 ble loven om fri abort vedtatt. Motstanden var stor, særlig fra kirkelig hold, og fortsatt er loven omdiskutert.

er det likestilling i Norge?
Ja, fordi dagens kvinner jobber i mannsdominerte yrker og man finner menn i typiske kvinneyrker.
Gutt, 17 år

Refleksjonsspørsmål
Mange av dem som kritiserer abortkampen i dag, mener at det ufødte liv må vernes. Hva synes du om dagens abortlov? Er det riktig at kvinner kan velge å ta abort?

Christian V’s lov (fra 1660) om strafferammene for abortus provocatus: «Letfærdige Qvindfolk, som deris Foster ombringe, skulle miste deris Hals og deris Hoved sættes på en Stange.»
 


© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN. - 03.27.2003