KjerringRåd

KjerringRåd ble startet opp i 1975, med mål om å være et supplement til de eksisterende tidsskriftene. Redaksjonen var satt sammen av enkeltpersoner fra forskjellige grupper og miljøer innen kvinnebevegelsen, det var viktig for dem at bladet skulle være helt uavhengig. Målet var å lage et mer teoretisk tidsskrift som kunne gå inn i debattene som gikk i kvinnebevegelsen og formidle resultatene fra den gryende kvinneforskningen. 

I første nummer skriver redaksjonen: «Vi vil prøve å ta opp til drøfting de ulike retninger innen kvinnebevegelsen, både med hensyn til organisering, teori og arbeidsmåter. Sentrale spørsmål her vil være: forholdet mellom teori og praksis, mellom målsetting og organisasjonsstruktur og hva som menes med revolusjonær kvinnekamp. Vi tar sikte på å møte en bred debatt, og redaksjonskollektivet er derfor satt sammen av kvinner fra ulike kvinnepolitiske miljøer. Vi har også ulik oppfatning av kvinnepolitikk. Uenighetene skal ikke arkiveres i kollektivet, men luftes i spaltene.»

Det første nummeret av KjerringRåd kom ut til 8. mars i 1975 ble trykket i 3000 eksemplarer, og utsolgt allerede 4. mars. Etter dette steg opplaget raskt. I 1976 hadde KjerringRåd et opplag på mellom 6000 og 7000. 

Alt arbeid med KjerringRåd ble gjort av redaksjonsmedlemmene gratis på fritida. Da tidsskriftet gikk inn i 1986 var det både fordi det var vanskelig å drive det på denne måten lengre, og fordi hele bevegelsen som bladet var en del av hadde forandret seg. I stedet for å legge om den redaksjonelle linja valgte redaksjonen å legge ned arbeidet.

  
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.