Kvinnehistoriske arkiver

Tekst: Sofie Rogstad

I Norge finnes til sammen rundt 250 institusjoner som tar vare på og låner ut arkivsaker. 
I forbindelse med nettutstillingen er innpå 200 av disse spurt om hva de har av arkiver som setter lys på kvinnenes stilling og virksomhet i samfunnet. Hele 67 oppbevaringsinstitusjoner har svart. Flesteparten av de institusjoner som ikke har svart, er ganske små. Men blant de tause er det også flere store institusjoner som fra andre kilder vites å ha kvinnehistoriske arkiver. Rundspørringen gir derfor ingen fullstendig oversikt over hvor i Norge det finnes kvinnehistorisk materiale. Men den kan gi en smakebit. 
Se liste over de institusjoner som har gitt positiv tilbakemelding.

Rundspørringen viser at

  • 36 oppbevaringsinstitusjoner (arkiver, bibliotek og museer) har kvinnehistoriske arkiver 
  • Bare ytterst få institusjoner har mange slike arkiver
  • Arkivene er stort sett ordnet, katalogisert og klare til bruk
  • Det finnes ingen samlet oversikt over kvinnehistoriske arkiver for mange av dem er ikke ført inn i Riksarkivets nasjonale samkatalog over privatarkiver, og de kan heller ikke letes opp via andre nasjonale kataloger.
  • Flere enn de 32 oppbevaringsinstitusjonene som alt har kvinnehistoriske arkiver, opplyser at de gjerne vil ta imot slikt materiale. Men de har ikke mulighet for selv å drive systematisk oppsporing og innsamling.

I midten av 1970-årene gjennomførte Norsk privatarkivinstitutt et treårig prosjekt med registrering av kvinnehistoriske arkiver. Gjennom prosjektet ble det søkt etter arkiver både i oppbevaringsinstitusjonene og i privat eie. Det ble avdekket at mange viktige arkiver ble oppbevart hjemme hos folk. Siden den gang er det ikke gjort forsøk på å samle inn slike potensielt truede arkiver. Arkivene selv er i ferd med å forsvinne sammen med opplysningene om dem. Uten en samlet oversikt, kan glemsel også lett bre seg over de arkiver som er avlevert til oppbevaringsinstitusjonene. Rundspørringen viser av den som i dag vil bruke kvinnehistoriske arkiver, står foran en stor letejobb. Tiden er derfor overmoden for å samordne og systematisere eksisterende kunnskap om bevarte kvinnehistoriske arkiver og få igang ny oppsporing og innsamling. 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.