Kvinnehelsegeriljaen

Kvinnehelsegeriljaen ble startet i 1981, som et tverrfaglig møtested for kvinner i helsevesenet. Blant medlemmene fantes blant annet kvinneforskere, leger og fysioterapeuter. Flertallet av deltakerne var kvinnelige leger. Nettverket, som ble starten på den medisinske kvinneforskningen, ville synliggjøre kvinner i medisinen og som pasienter. Nettverket var et fristed i et svært mannsdominert miljø og et sted for å diskutere fag. Kvinnene pekte blant annet på at mens kvinner var de vanligste pasientene var standard pasienten innenfor medisinsk forskning en hvit mann på 70 kg. 

Sammen med Kitty Strand var Kirsti Malterud en av drivkreftene i arbeidet med Kvinnehelsegeriljaen, Kirsti Malterud, forteller at hun som nyutdannet lege i 1975 oppdaget at kunnskap og tilbud angående prevensjon, abort og underlivsplager slett ikke var allment tilgjengelig for norske kvinner i helsetjenesten. Malterud var med på det norske prosjektet Kvinneundersøkelsen, den norske versjonen av Hiterapporten, utgitt på Pax i 1983. Dette prosjektet samlet inn var på spørsmål om kvinners seksualitet som den gang var meget tabubelagt. I 1984 utga Malterud boka «Sykdom eller særpreg – en kritisk bok om kvinner og helse», som tematiserte spørsmål om medikalisering og bagatellisering av kvinners liv og helseplager.

Fram til de siste årene har forskning og vitenskap vært dominert av menn. Vitenskapshistorie er historien om kloke menn, mens kloke koner hører til en helt annen del av vår historieoppfatning. Forskningen har vært preget av at det er menns virkelighet som har vært utgangspunkt for de spørsmål som er stilt og de svar som er funnet. Fra vårt eget fagfelt viser f.eks legestatistikken fra Statitisk Sentralbyrå at i 1978 var det 363 mannlige leger som arbeidet med forskning og undervisning, men bare 31 kvinner.  

( …) Vi opplever stadig at flere sider av kvinner naturlige livsfunksjoner blir omgjort til sykdom, som krever legeundersøkelse og behandling. Det skapes myter om kvinners liv og helse som medvirker til å gjøre kvinner unødig avhengig av helsevesenet og medisinsk ekspertise, og som hindrer kvinners utvikling mot selvstendighet og frigjøring.

Kirsti Malterud i artikkelen «Kvinneforskning i allmennpraksis», Nytt om kvinneforskning, nr. 4/5, 1981

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.