Litteraturtips

- endringer i kvinners lønnsarbeid på 1970-tallet

Aga, Synnøva (1975) Kvinnene sin arbeidssituasjon på ein einsidig industristad. Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo og NIBR. (Rapport nr. 6.)

Balas, Gro m.fl. (1982) Faglig kvinnepolitikk : Hvor går LO. Oslo: Pax

Bjøru, Kirsten (1981) «Barn ingen hindring». En studie av kvinnenes sysselsetting i Norge i 1970-åra. Oslo: INAS. (INAS notat 81-2)

Bjøru, Kirsten,  Sørensen, Annemette  (1983) "Fragment av norske kvinners livsløp." I:  Kari Skrede & Kristin Tornes (red.), Studier i kvinners livsløp. Oslo: Universitetsforlaget.

Eeg-Henriksen, Fride (1977) "Kvinner som arbeidskraftreserve." I: Anne Marie  Berg m.fl. (red.), I kvinners bilde. Oslo: Pax.

Ellingsæter, Anne Lise (1984) "Kjønn og arbeidstid." I: Tor Rødseth & Kristin Dale Titlestad (red.), Kvinner i arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Ellingsæter, Anne Lise & Iversen, Gunvor (1984) Endringer i kvinners arbeidsmarkedstilpasninger.  Oslo: Statistisk sentralbyrå. (Samfunnsøkonomiske studier; nr 55)

Ellingsæter, Anne Lise & Iversen, Gunvor (1985). "Da kvinnene kom for fullt." I: Plan & arbeid, 2: 2-7.

Hoel, Marit (1983) Den kvinnelige arbeiderklassen. Oslo: Universitetsforlaget.

Holter, Harriet (1974) Kvinners liv og arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Jamholt, Tone B. m.fl.(1982): På dagsorden: 6-timersdagen. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Jensen, An-Magritt (1984) "Når mødre jobber - om nødvendighet og valg." I: Tor Rødseth & Kristin Dale Titlestad (red.), Kvinner i arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Kalleberg, Annemor (1980) "Arbeidsmarked, jobbutforming og familiebinding." I: Ted Hanisch m.fl. (red.), Marked for arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Leira, Arnlaug (1981) "Kvinneperspektiv i 70-åras arbeidssosiologi." I: Tidsskrift for samfunnsforskning, 22: 431-442.

Leira, Arnlaug (1985) "Hvem skal passe barna?" I: Plan og arbeid, 2: 8-11.

Leira, Arnlaug & Berg, Steinar (1974) «hå har eit kvinnfolk å sia, da!» : Samtaler med kvinner i ei østlandsbygd. Oslo: Pax.

Leira, Arnlaug & Nørve,Siri (1977) "Det skjulte markedet." I: Tidsskrift for samfunnsforskning, 18: 562-567.

Lingsom, Susan P. &  Ellingsæter, Anne Lise (1983) Arbeid, fritid og samvær : Endring i tidsbruk i 70-årene. Statistiske analyser nr. 49. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Ljones, O. (1979) Kvinners yrkesdeltakelse i Norge. Samfunnsøkonomiske studier nr 39. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Næss, Siri (1981) Gifte kvinners velferd - i yrkeslivet og hjemmet. INAS notat 1/81. INAS: Oslo.

Rødseth, Tor & Kristin Dale Titlestad (red.) (1984) Kvinner i arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Skrede, Kari & Sørensen, Annemette (1983) "På spor av en ny kvinnerolle - hvilken betydning har tidligere livsløpstilpasning for kvinners yrkestilknytning til arbeidsmarkedet i ulike livsløpsfaser?" I: Kari Skrede & Kristin Tornes (red.) Studier i kvinners livsløp. Oslo: Universitetsforlaget.

Skrede, Kari & Kristin Tornes (red.) (1986) Den norske kvinnerevolusjonen : Kvinners arbeid 1975-85. Oslo: Universitetsforlaget.

Strømsheim, Gunvor (1980) Arbeidstid og sysselsettingsutvikling 1872-1978. Om deltid som arbeidsmarkedsfenomen. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Strømsheim, Gunvor (1980) Særordninger for kvinner på arbeidsmarkedet - når det spesielle er det typiske. I: Ted Hanisch m.fl. (red.), Marked for arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Wærness, Kari (1975) Kvinners omsorgsarbeid i den ulønnede produksjonen. Arbeidsnotat nr. 80, Levekårsundersøkelsen. Bergen.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.